• Select a country/region - China

固定轴环

照片 NSC-C NSC-M NSC-S NSCS-C NSCS-M NSCS-S NSCSS-C NSCSS-M NSCSS-S
型号 NSC-C NSC-M NSC-S NSCS-C NSCS-M NSCS-S NSCSS-C NSCSS-M NSCSS-S
产品名称 固定轴环 - 定位螺丝固定型 固定轴环 - 定位螺丝固定型 固定轴环 - 定位螺丝固定型 固定轴环 - 夹紧型 固定轴环 - 夹紧型 固定轴环 - 夹紧型 固定轴环 - 分离型 固定轴环 - 分离型 固定轴环 - 分离型
材质 钢(四氧化三铁保护膜) 钢(无电解镀镍) 不锈钢 钢(四氧化三铁保护膜) 钢(无电解镀镍) 不锈钢 钢(四氧化三铁保护膜) 钢(无电解镀镍) 不锈钢
适用轴径 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50
适用轴承 - - - - - - - - -
特点 定位螺丝固定型 定位螺丝固定型 定位螺丝固定型 夹紧型 夹紧型 夹紧型 分离型 分离型 分离型
照片 NSC-CP2 NSC-MP2 NSC-SP2 NSCS-CP2 NSCS-MP2 NSCS-SP2 NSC-CB NSC-MB NSC-SB
型号 NSC-CP2 NSC-MP2 NSC-SP2 NSCS-CP2 NSCS-MP2 NSCS-SP2 NSC-CB NSC-MB NSC-SB
产品名称 固定轴环 - 带固定孔 - 定位螺丝固定型 固定轴环 - 带固定孔 - 定位螺丝固定型 固定轴环 - 带固定孔 - 定位螺丝固定型 固定轴环 - 带固定孔 - 夹紧型 固定轴环 - 带固定孔 - 夹紧型 固定轴环 - 带固定孔 - 夹紧型 固定轴环 - 轴承固定用 - 定位螺丝固定型 固定轴环 - 轴承固定用 - 定位螺丝固定型 固定轴环(不锈钢制) - 轴承固定用 - 定位螺丝固定型
材质 钢(四氧化三铁保护膜) 钢(无电解镀镍) 不锈钢 钢(四氧化三铁保护膜) 钢(无电解镀镍) 不锈钢 钢(四氧化三铁保护膜) 钢(无电解镀镍) 不锈钢
适用轴径 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ6 ~ φ50 φ6 ~ φ50 φ6 ~ φ50 φ3 ~ φ40 φ3 ~ φ40 φ3 ~ φ40
适用轴承 - - - - - - 693ZZ~6908ZZ 693ZZ~6908ZZ 693ZZ~6908ZZ
特点 带固定孔
定位螺丝固定型
带固定孔
定位螺丝固定型
带固定孔
定位螺丝固定型
带固定孔
夹紧型
带固定孔
夹紧型
带固定孔
夹紧型
轴承内圈固定用
定位螺丝固定型
轴承内圈固定用
定位螺丝固定型
轴承内圈固定用
定位螺丝固定型
照片 NSCS-CB NSCS-MB NSCS-SB
型号 NSCS-CB NSCS-MB NSCS-SB
产品名称 固定轴环 - 轴承固定用 - 夹紧型 固定轴环 - 轴承固定用 - 夹紧型 固定轴环(不锈钢制) - 轴承固定用 - 夹紧型
材质 钢(四氧化三铁保护膜) 钢(无电解镀镍) 不锈钢
适用轴径 φ3 ~ φ40 φ3 ~ φ40 φ3 ~ φ40
适用轴承 693ZZ~6908ZZ 693ZZ~6908ZZ 693ZZ~6908ZZ
特点 轴承内圈固定用
夹紧型
轴承内圈固定用
夹紧型
轴承内圈固定用
夹紧型

人气文章